SIC committee


Prof. Suman Mukhopadhyay- Head
Dr. Pankaj R. Sagdeo
Prof. Krushna Mavani
Dr. Amit Kumar
Dr. Shaibal Mukherjee
Dr. Vipul Singh
Dr. Satyajit Chatterjee
Dr. Yuvraj Kumar Madhukar
Dr. Parasharam M. Shirage
Dr. Eswara Prasad Korimilli